Tranby Skolekorps

Vedtekter for Tranby skolekorps

1 Organisasjon 
Tranby skolekorps har offisiell stiftelsesdato 25.8.1961 og er en sammenslutning foretatt 22.2.1996 mellom Nordal skolekorps, stiftet 25.8.1961 og Hallingstad skolekorps, senere Tranby skolekorps, stiftet 22.4.1975. Tranby skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Buskerud krets/Viken. Korpset rekrutteres fra skolekretsene Nordal, Hallingstad, Hennummarka og Heia 
 
Tranby skolekorps har følgende aldersbestemmelser: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. 
 
Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret. 
 
 
§2 Formål 
Tranby skolekorps skal 
2.1 Musikk 
- legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. 
 
2.2 Sosial aktivitet 
- ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og unge. 
 
2.3 Informasjon 
- informere om korpsets, kretsens og NMF's aktiviteter, og fremme forståelsen for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 
 
2.4 Musikkpolitikk 
- ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. 
 
2.5 Arrangement 
- gi musikereinstruktørerdirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs. 
- arrangere og delta på konserter, stevner/festivalerkonkurranser og andre arrangement. 
 
2.6 Utviklingsarbeid 
- utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeide med skoleverket, musikkskolene, kretsen, NMF sentralt og andre organisasjoner. 
- ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling og samarbeide med andre korps og musikklivet forøvrig. 
 
 
§ 3 Medlemskap 
3.1 Opptak av medlemmer 
Musikanter og andre interesserte kan opptas som medlemmer av korpsets styre. 
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i Norges Musikkorps Forbund. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 
 
3.2 Organisering av korpset 
Korpset skal velge 3 tillitsvalgte blant musikantene i aldersspennet 15 – 19 år. Disse får plass i korpsets styre. 

 
 
3.3 Forutsetninger for medlemskap 
Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 
For alle nye medlemmer skal leveres inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endringer av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. 
Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsledelse varsles i god tid på forhånd. 
Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. 
Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. 
 
3.4 Rapporteringsplikt og kontingent 
Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentbetaling følger kalenderåret. 
Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten og andre økonomiske medlemsforpliktelser slik styret bestemmer. 
 
Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. 
 
Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes ut etter korpsets medlemstall 31. desember. 
 
3.5 Utmeldinger 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til korpsets ledelse. 
 
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. 
 
3.6 Suspensjon og eksklusjon 
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. 
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. 
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. 
 
Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 
 
3.7 Medlemsmøter 
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når korpsets styre eller medlemmer føler behov for det. 
 
 
§4 Årsmøte 
4.1 Status 
Årsmøtet er Tranby skolekorps’ høyeste myndighet. 
 
4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet 
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned. 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det. 
Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. 
Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som har kommet inn til rett tid, fram for årsmøtet. 
 
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer. 
På årsmøtet deltar korpsets medlemmer og/eller foresatte og gjester invitert av styret. 
 
a. Følgende med tale-, forslags- og stemmerett 
- Hvert medlem har èn stemme ved valg 
- For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett 
- Medlemmer som har fylt 12 år kan representere seg selv eller representeres av foresatte 
- Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 
 
b. Følgende har tale - og forslagsrett: 
- Medlemmer som ikke er fylt 12 år 
 
c. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMF 
- Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 
 
Gyldige vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av de avgitte stemmer) dersom annet ikke er bestemt i vedtektene. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 
 
4.4 Årsmøtets dagsorden 
- Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
- Konstituering 
- åpning og valg av møteledelse 
- navneopprop 
- godkjenning av innkalling 
- godkjenning av dagsorden/saksliste 
- valg av møtesekretær 
- valg av to protokollunderskrivere 
- Godkjenning av årsmelding 
- Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap 
- Saker fremmet av korpsstyret 
- Saker fremmet av korpsmedlemmene 
- Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett 
- Leder velges for ett år 
 
Ordinære styremedlemmer (nestleder, kasserer, sekretær, 2 materialforvaltere, 2 styremedlemmer) velges for 2 år, varamedlemmer velges for ett år. Det er ønskelig at ikke mer enn 50 % av styrets medlemmer på valg ved hvert årsmøte. Hvis et medlem av styret som ikke er på valg, velges til en annen funksjon i styret, velger årsmøtet en erstatter for ett år. Videre velger årsmøtet to vararepresentanter for et år. 
 
Valg av to revisorer for et år. 
Valg av tre medlemmer til valgkomiteen for et år. Lederen velges særskilt. 
De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. 
 
 
§5 Styret 
5.1 Sammensetting og konstituering 
Styret består av leder og 8 medlemmer som fyller de verv årsmøtet har avgjort. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. 
 
5.2 Fullmakter 
Styret leder korpset etter de fullmakter årsmøtet har fattet. Styreleder skal ha fullmakt (prokura) inntil 20 000kr og innenfor budsjett.  
Materialforvaltere har prokura inntil 20 000kr og innenfor budsjett for materiellinnkjøp. 

Leder i styret attesterer regninger og kasserer foretar utbetalinger. 
Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 
Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtektene for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 
 
5.3 Innkalling til styremøter. Beslutninger. 
Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. 
Korpsets tillitsvalgte møter med tale-, forslags-, og stemmerett. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. 
Styrevedtak protokollføres og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisorer. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort. 
 
5.4 Årsavslutning. 
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning. 
 
5.5 Personalansvar 
Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 
 
5.6 Beredskapsplan for korps 
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. 
 
 
§6 Komiteer 
6.1 Revisjon 
Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge fram beretningen for årsmøtet. 
 
6.2 Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal finne fram til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i §4.4, og legge fram komiteens innstilling for årsmøtet. 
 
 
§7 Uenigheter og tvister 
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 
 
 
§8 Oppløsning og utmelding av Norges musikkorps forbund 
8.1 Oppløsning 
Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte. 
 
8.2 Midlene ved oppløsning 
I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres på sperret, rentebærende konto som disponeres NMF, region Viken inntil nytt korps er dannet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps. 
Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, et annet korps, musikkskolen eller musikkformål i grunnskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 3 år. 
Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 
 
 
§9 Vedtektsendringer 
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall 
 
 
Ikrafttredelse 
Disse vedtektene trådte i kraft 22.2.1996 og er endret 13.2.1997 og harmonisert med NMFs mønstervedtekter 21.2.2012 
Vedtekstendringer vedtatt av Årsmøtet 2017, 21.02.2017.